Over Smart mobility

De vanzelfsprekendheid en het gemak van verplaatsen of reizen is niet voor iedereen weggelegd. Voor mensen met een (tijdelijke) beperking is de toegankelijkheid van het verkeers- en vervoerssysteem, en de openbare ruimte van groot belang om deel te nemen aan de samenleving. Door de vergrijzing wordt toegankelijkheid steeds belangrijker, niet alleen voor mensen met een enigerlei beperking (ruim 2 miljoen) maar voor iedereen. Dit wordt versterkt door de ratificatie van het VN-verdrag “Rechten voor mensen met een beperking” vorig jaar door Nederland. Hoewel we in Nederland op de goede weg zijn, zijn er nog wel zaken die beter kunnen. Dit blijkt ook uit onderzoek van het College van de Rechten van de Mens naar de toegankelijkheid van het verkeers- en vervoerssysteem en uit een inventarisatie van de Rijksbouwmeester Ruimte naar de toegankelijkheid van de openbare ruimte.
 
Sleutelwoorden voor verbetering van toegankelijkheid zijn een ‘integrale aanpak’ en ‘samenwerken’. Een integrale aanpak, omdat de zwakste schakel in de keten de kwaliteit en mogelijkheid van reizen bepaalt. De noodzaak tot samenwerken, omdat er veel verschillende disciplines bij betrokken zijn; niet alleen binnen een organisatie maar ook tussen organisaties. Daarbij speelt kennis een belangrijke rol, van kennisontwikkeling tot het toepassen, borgen en delen van kennis. Door het bundelen van kennis worden meerjarige miljoeneninvesteringen in de fysieke leefomgeving ‘toegankelijkheid-proof’ en hiermee dragen we bij aan een inclusieve samenleving.
 
Het bundelen van kennis op het gebied van toegankelijkheid vindt plaats via het kennisportal toegankelijkheid. Het kennisportal toegankelijkheid is opgedeeld in een aantal beleidsterreinen, op basis van de kennisstructuur uit het VN-verdrag toegankelijkheid. CROW houdt zich bezig met de onderdelen ‘Verkeer en vervoer’ en ‘Openbare ruimte’. Voor de andere beleidsterreinen ‘Toegankelijke gebouwen’ en ‘Toegankelijk ICT en informatievoorzieningen’ zijn andere organisaties actief. Met deze organisaties zal contact worden gezocht om samen deze 2 pijlers te vullen zodat het kennisportal in de volgende versie, de volledige breedte van het VN-verdrag dekt. Met deze kennisportal wordt informatie gedeeld ten behoeve van mensen met een motorische, visuele, auditieve en cognitieve beperking.

De kennisportal is opgebouwd conform onderstaande structuur.
 


 
De portal is opgesplitst in twee kennisgebieden. Namelijk “toegankelijkheid verkeer en vervoer” en “toegankelijkheid openbare ruimte”. Beide kennisgebieden zijn vervolgens weer opgedeeld in de volgende onderwerpen:
 • Normen en richtlijnen
 • Uitvoering en detaillering
 • Best practices
 
Het idee is dat de kennisportal niet alleen een verzamelplaats van normen en richtlijnen wordt, maar dat gebruikers ook actief kennis kunnen delen. Waarbij gedacht wordt aan twee onderdelen, best practices en verbeterpunten.
 
Best practices
Gebruikers moeten via een invulformulier de mogelijkheid hebben om goede voorbeelden uit het veld te kunnen delen met vakgenoten. Denk hierbij aan creatieve oplossingen van bijvoorbeeld bushaltes op lastige locaties.
 
Het invulformulier moet de gebruiker helpen bij het aanleveren van de mees relevante informatie. Te denken valt aan de volgende vragen:
 
 • Wat was het oorspronkelijke doel van de aanpassing/ gekozen constructie?
 • Wie was de beoogde doelgroep (motorisch/visueel/auditief/cognitief)
 • Beschrijving van de aanpassing/constructie
 • Welk budget was hiervoor beschikbaar?
 • Waar is de oplossing gerealiseerd? (wellicht op een kaartje taggen)
 • Wat zijn de resultaten? (positief en negatief)
 • Uploadmogelijkheid foto’s en tekeningen
 
De best practices kunnen na controle ingevoegd worden binnen de portal onder de daarvoor bestemde kopjes
 
Verbeterpunten
Naast de best practices zijn er natuurlijk ook voorbeelden die niet bijdragen aan de toegankelijkheid binnen verkeer en vervoer of de openbare ruimte. We willen gebruikers de mogelijkheid geven om dit via de portal aan te geven. De bedoeling is dat deze verbeterpunten zichtbaar zijn op een kaart, zodat duidelijk is welke wegbeheerder verantwoordelijk is. Het idee is dat wegbeheerders deze verbeterpunten vervolgens zelf kunnen oppakken of aanpassen.
 
Ook bij de verbeterpunten voorzien we een aantal vragen:
 • Wat is de locatie van het verbeterpunt?
 • Waarom is deze locatie niet of onvoldoende toegankelijk?
 • Voor wie is deze locatie niet goed toegankelijk? (motorisch/visueel/auditief/cognitief)
 • Contactgegevens melder
 
Ons idee is dat de verbeterpunten via de portal verzameld worden en doorgezet worden naar de betreffende wegbeheerder. Dit punt moet verder uitgewerkt worden.
 
©2020 All rights reserved Privacy statement -
Cookie statement -
Disclaimer -
Voorwaarden -
Beheer door
Scroll naar boven